قارچکش لونا در فارس

قارچکش لونا در فارس

-این سم موجب افزایش بازده محصولات کشاورزی و نیز کیفیت و عمر مفید آنها میشود و دارای عملکردی بالاست -این سم دارای خاصیت سیستمیک بوده و از طریق برگ گیاهان پس از محلول پاشی جذب میشود

مشاهده کامل آگهی:

قارچکش لونا در فارس