فروش قارچکش الیت

فروش قارچکش الیت

-قارچکش الیت بیماریهای گیاهی را درمان میکند -در گیاه مسیر دو طرفه دارد -مواد موثر قارچکش از طریق برگ و ریشه جذب میشود

مشاهده کامل آگهی:

فروش قارچکش الیت