فروش علفکش رادیکال اس ال در داراب

فروش علفکش رادیکال اس ال در داراب

-در برگها فعال است و از این جهت هنگامیکه به خاک تزریق میشود اثر آن به حداقل می رسد از این رو معمولا بذر گیاهان را میتوان بطور مستقیم در خاکهای تیمار شده کاشت -اگر علف کش رادیکال اس ال در پایان رشد رویشی گیاه و آغاز گلدهی علفهای هرز استفاده شود کارایی و عملکرد بسیار بالاتری خواهد داشت