آفت کش و قارچکش تیلت در داراب

آفت کش و قارچکش تیلت در داراب

قارچکش تیلت افت کش سیستمیک با ماده موثر پروپیکونازول است کنترل بیماری های سیاهک هندی گندم و فوزادیوم نسلبه گندم است